Питања корисника

Ко контролише квалитет воде за пиће? 

Вода која се дистрибуира потрошачима контролише се од стране Института за заштиту здравља РС, регионални завод Добој.

Зашто је вода некада замућена и жућкаста? 

Догоди се да након ЗАСТОЈА У ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ (квар) у славинама потрошача појави се замућена вода. То је посљедица хидрауличког удара, што доводи до покретања талога који се налази на унутрашњим зидовима цјевовода, а интензивним отакањем славина у домаћинствима вода се избистри. Водовод је дужан да такође врши и испирање дистрибутивне водоводне мреже.

Зашто је вода некад бјеличаста?

Под „ бијелом водом“ се подразумијева вода у коју је допро ваздух у виду мјехурића. То је диспергован ваздух који у виду мјехурића из чаше излази за тридесетак секунди, тако да се вода потпуно избистри. Најчешће су проблем неисправне кућне инсталације које усисавају ваздух. Ова појава нема хигијенско-санитарни значај.

Шта је потрошња воде?

Потрошња воде је запремина воде која је искоришћена у одређеном временском периоду и преставља разлику између два очитавања стања на водомјеру.

Ко одржава инсталације до водомјера а ко иза водомјера?

Инсталације до водомјера укључујући и водомјер одржава „Комуналац“ а.д., а инсталације после водомјера корисник односно власник водоводног прикључка.

У случају да дође до пуцања цијеви после водомјера јесам ли дужан платити цијели износ потрошене воде?

Ако дође до пуцања цијеви после водомјера односно на инсталацијама које одржава сам потрошач односно власник прикључка, сва потрошена вода на водомјеру је регистрована, и дужнисте је платити.

Зашто плаћам одржавање водомјера?

Издвајање за одржавање водомјера служи за: одржавање, баждарење и замјену водомјера, а накнада зависи од категорије потрошача и профила водомјера.

Како се врши расподјела потрошње воде у стамбеним зградама (колективима) са једним водомјером?

Укупна потрошена вода очитана на водомјеру дијели се са бројем станара у заједници етажних власника. Сразмјерно броју чланова појединих домаћинстава се и врши расподјела укупно потрошене воде. Број чланова домаћинства доставља предсједник скупштине заједнице етажних власника и то у писаној форми.

У ком року се могу доставити примједбе на висину рачуна?

Рок за достављање примједби на висину рачуна је 8 дана од дана пријема рачуна.

Шта предузеће предузима у случају нередовног плаћања рачуна?

У случају да корисник комуналних услуга не плати рачун за два мјесеца узастопно, на основу Закона о комуналним дјелатностима Републике Српске власнику односно кориснику објекта се може ускратити испорука воде.

Коме се грађани могу обратити ако у улици не постоји водоводна и канализациона мрежа?

За изградњу недостајуће и реконструкцију постојеће водоводне мреже грађани могу да се обрате Скупштини Општине Дервента, односно надлежном одјељењу за стамбено-комуналне послове, који су и власници водоводне и канализационе инфраструктуре.

Која је процедура за добијање новог водоводног и канализационог прикључка?

Потребно је да се пријавите нашој стручној служби која је задужена за нове водоводне и канализационе прикључке гдје се подноси захтјев за нови прикључак, а уз захтјев треба приложити и грађевинску дозволу, посједовни лист, копију катастарског плана и копију личне карте власника објекта. На основу поднесеног захтјева наше стручне екипе излазе на терен гдје се утврђују услови прикључења.

Цијена прикључка састоји се из три дијела:

    • Таксе која зависи од профила прикључка и квадратуре објекта

    • Материјала који се уграђује за нови прикључак и

    • рада радника и механизације

Ко предлаже а ко даје сагласност на цјеновник комуналних услуга?

Цијену комуналне услуге утврђује давалац комуналне услуге, а сагласност на цијену даје надлежни орган јединице локалне самоуправе.